Uvítací bonus - prvých 100 inzerentov dostane zdarma zvýraznenie ľubovoľného inzerátu po spustení tejto služby! Pridajte inzerát

Podmienky inzercie a podmienky používania služieb

Podmienky používania služieb sú záväzné pre všetky inzeráty na stránke inzerujto.sk.

Obsah
I. Všeobecné ustanovenia
II. Základné podmienky používania
III. Ochrana osobných údajov
IV. Záverečné ustanovenia

I. Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ internetového portálu inzerujto.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je oprávnený zverejňovať inzeráty a poskytovať reklamu, na stránke inzerujto.sk.

2. Zadávateľ inzerátu/inzerátov (ďalej len "zadávateľ alebo “objednávateľ“) je fyzická, alebo právnická osoba ako priamy zákazník, ako aj sprostredkovateľská reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamný inzerát na stránke inzerujto.sk

3. Obsah on-line služieb je chránený autorským zákonom. On-line službami sa rozumie uverejnenie občianskej, firemnej inzercie, služby spojené s prácou s inzerciou. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom prevádzkovateľom sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

3. Služby portálov prevádzkovateľa sú poskytované pre súkromného aj firemného inzerenta bezplatne.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť inzerciu, prípadne ju dodatočne zmazať, ak by menovite poškodila inú osobu alebo firmu, prípadne by malo ísť o inzerciu s nepovolenou reklamou, textom, ktorý je protizákonný, peňažné hry, predaj liekov, inzerciu, v ktorej sa požaduje vopred finančná čiastka, inzerciu priečiacu sa spoločenskej etike, inzerciu, ktorej text je nezrozumiteľný, rovnako ako inzerciu, ktorá je zavádzajúca a klamlivá.

III. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a lokalita, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade odosielania poštovej zásielky, ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.

2. Užívateľ poskytuje osobné údaje za účelom uverejnenia inzercie, na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas zadávateľa.

3. Máte právo Vami daný súhlas kedykoľvek odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby - gdpr@inzerujto.sk. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré zadávateľ (inzerent) nechá voľne prístupné pre návštevníkov portálov prevádzkovaných prevádzkovateľom.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na inzerujto.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.